Câu hỏi: điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh là gì?

Tăng Xuân Hải 17/09/2021
cau-hoi-dieu-kien-an-toan-ve-phong-chay-va-chua-chay-doi-voi-ho-gia-dinh-sinh-so

Câu hỏi: Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh là gì?

Trả lời:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

+ Phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

+ Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh.

- Các quy định nêu trên phải được chủ hộ gia đình tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

- Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

http://canhsatpccc.gov.vn/ArticlesDetail/tabid/193/cateid/140/id/10066/language/vi-VN/Default.aspx

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN